WPRO IRIS    Regional Office for the Western Pacific

Now showing items 1-10 of 12

Amiăng trắng [Chrysotile asbestos] 

World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific (Manila : WHO Regional Office for the Western Pacific, 2014)

TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI TẠI VIỆT NAM [The World Health Organization in Viet Nam [brochure] 

World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific (Manila : WHO Regional Office for the Western Pacific, 2018)
Gov't Doc #: WPR/2018/DPM/002

Tổng quan quốc gia về Nhân lực y tế Việt Nam [Human resources for health country profiles : Viet Nam] 

World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific (Manila : WHO Regional Office for the Western Pacific, 2018)

Chiến lược Y học cổ truyền của Tổ chức Y tế Thế giới: 2014 - 2023 [WHO traditional medicine strategy : 2014-2023] 

World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific (Manila : WHO Regional Office for the Western Pacific, 2013)

Sổ tay hướng dẫn truyền thông nguy cơ đối với an toàn thực phẩm [A handbook on risk communication applied to food safety] 

World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific (Manila : WHO Regional Office for the Western Pacific, 2016)